Andy's Blog » » Yahoo Buzz VS digg

Yahoo Buzz VS digg

Yahoo Buzz VS digg

雅虎计划正式推出http://buzz.yahoo.com欲与竞争对手digg.com试比高

Yahoo Buzz 泄漏出界面如下

Yahoo Buzz VS digg

Yahoo Buzz VS digg

Yahoo Buzz界面像是一个digg的克隆版

让我们拭目以待

Tags: Yahoo, digg, Buzz

本文地址: http://www.21andy.com/new/20080217/952.html